1-عبدالصالح:بنده ی شایسته   
                    
2-المواسی:ایثارگر

3-الفادی:فداکار         

 4-الحامی:حمایت کننده

5-الواقی:نگهبان و محافظ  
              
6-الساعی:تلاشگر

7-باب الحوائج:وسیله بر آمدن حاجات