بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت

از طرف والی فارس برای پیداکردن امام زادگان معظم گماشتند
 
تا بعد از یک سال جناب سید احمد را یافتند.خبر به حکومت دادند،

لشکر بسیاری برای دستگیری آن حضرت فرستادند ایشان چنان دفاعی کرد

وشجاعتی به خرج داده که هنوز بعد ازهزار و صد سال اسباب عبرت وحیرت

ارباب تاریخ می باشد.عاقبت چون دیدند از عهده اش بر نمی آیند.

ازطرفی خانه همسایه را سوراخ کرده وارد خانه شدند ودرموقع استراحت از پشت سر

شمشیری بر فرق نازنیش زدند ودرهمان حال جمعی مشغول خراب کردن خانه بودند.