1-مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا کند2-ایمان او را حفظ کند که این بزرگ ترین بخشش است روز قیامت از

نعمتی که به او داده نپرسد


3-حضرت حق ملکی را می فرستد تا نگذارد که اهل آن مجلس غیبت او را کنند

4-فریاد رسی صلوات در قبر


5-نجات عبور از صراط


6-واجب شدن شفاعت


7-رفع عطش قیامت


8-رفع فقر و تنگدستی